<% response.expires = -1000 response.buffer = true DBFile=Server.MapPath("data/ankety.mdb") Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") connstr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBFile & ";Persist Security Info=False" conn.CursorLocation = 3 conn.Open connstr ' vybrat jen ty ankety, co jsou ukončený Set ank = conn.execute("SELECT * FROM Ankety WHERE DateDiff('d',konec,Date())>0 ORDER BY idankety") ' tady asi ne - Set odp = conn.execute("SELECT * FROM Odpovedi INNER JOIN Ankety ON odpovedi.idankety = Ankety.idankety WHERE DateDiff('d',Ankety.konec,Date())>0") %> Strašilky - Výsledky anket


Výsledky anket<% ' pokud jsou nějaké končené ankety tak je projedu a postupně vypíšu If NOT ank.eof OR NOT ank.bof Then Do While NOT ank.EOF idank = ank("idankety") otazka = ank("otazka") ' zjistíme celkový počet hlasujících Set poc = conn.execute("SELECT SUM(pocet) AS celkem FROM Odpovedi WHERE idankety = " & idank) celkem = poc("celkem") ' vybereme odpovědí, které přísluší k aktivní anketě strSQL = "SELECT * FROM Odpovedi WHERE idankety = " & idank & " ORDER BY pocet DESC" Set rs = conn.execute(strSQL) ' pokud nějaké jsou, jako že snad ano :-) If NOT rs.eof OR NOT rs.bof Then ' vypsání otázky response.write "" response.write "" response.write "" Do While NOT rs.EOF ' vypočítání šířky If rs("pocet")>0 Then intSirka = int(((rs("pocet"))/celkem) * 100) Else intSirka = 0 End If ' vypsání odpovědi response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" rs.MoveNext Loop response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" End If ank.MoveNext Loop else ' není žádná anketa response.write "" end if ' uvolnění paměti conn.close Set ank = Nothing Set rs = Nothing Set conn = Nothing %>
" response.write "" & otazka & "

" response.write "
" & rs("odpoved") & "  " & rs("pocet") & " (" & intSirka & "%)

Počet hlasujících: " & celkem & "

" & ank("start") & " - " & ank("konec") & "Bohužel, zatím nejsou žádné výsledky anket.

© 2001-2004